Algemene voorwaarden

FokBros.nl

1. Omschrijving

1.1

FokBros.nl realiseert beeldende kunst tentoonstellingen, projecten en werken voor musea, kunstinstituten, kunstenaars, en kunstenaarsinitiatieven.

1.2

FokBros.nl werkt in samenwerking met de opdrachtgever, of zelfstandig aan projecten.

 

2. Samenwerking

2.1

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt bepaald of FokBros.nl zelfstandig of uitvoerend werkt. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt en op papier gezet.

 

3. Prijsafspraken en offertes

3.1

Indien FokBros.nl een offerte heeft gemaakt voor de opdrachtgever, is deze een maand geldig. Mocht de opdrachtgever niet direct ingaan op die offerte en er later

(na een maand) op terugkomen dan gelden de eerdere prijsafspraken niet meer.

Een nieuwe wordt dan door FokBros.nl gemaakt. Offertes kunnen per opdracht verschillen. Ook als het werk van dezelfde opdrachtgever komt.

3.2

De offerte dient ondertekend te worden door de opdrachtgever.

3.3

Per offerte kunnen afspraken gemaakt worden die afwijken van deze voorwaarden.

Dit dient op papier te staan en ondertekend door opdrachtgever en FokBros.nl.

3.4

Alle prijzen en bedragen genoemd in de offerte zijn exclusief BTW , mits de btw benoemd is.

3.5

FokBros.nl mag ook derden in dienst nemen zolang de offerte in stand gehouden wordt.

3.6

FokBros.nl houdt zich aan de gemaakte prijsafspraken in de offerte, maar indien extra kosten zich aandienen zoals extra reis- en telefoonkosten ,verzend- en administratiekosten, overuren, dan wordt dit gemeld bij de opdrachtgever en dienen extra kosten uitbetaald te worden.

3.7

Prijsoverschrijdingen, of veranderingen, door toedoen van externe factoren worden direct gemeld en besproken met de opdrachtgever.

 

4. Honorarium

4.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

4.2

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en alle voor de uitvoering noodzakelijke kosten en materialen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FokBros.nl.

4.3

Het honorarium is exclusief BTW.

4.4

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten in overleg met de opdrachtgever periodiek in rekening worden gebracht.

4.5

FokBros.nl mag het honorarium in overleg met de opdrachtgever verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de eerste overeenkomst. FokBros.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan overleggen.

 

5. Betaling

5.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van FokBros.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.3

Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingscondities van FokBros.nl als volgt: 

Tenminste 10 dagen voor aanvang werkzaamheden 50 % van het bruto totaalbedrag voorschot voldoen.

Binnen 14 dagen na factuurdatum het resterende bedrag voldoen.Indien het volledige totaalbedrag niet is voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum wordt er 10 % van het bruto totaalbedrag extra in rekening gebracht.

 

 

6. De werkzaamheden

6.1

Werkzaamheden worden beschreven in de offerte. Vraagt de opdrachtgever later om een verandering van werkzaamheden dan zullen deze schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan een verandering van de prijsafspraken en tijdsduur van de werkzaamheden betekenen,wat door FokBros.nl direct kenbaar gemaakt zal worden.

6.2

Indien de door werkgever gevraagde doelstelling - door gebeurtenissen buiten FokBros.nl om - niet haalbaar is, dan wordt dat door FokBros.nl direct kenbaar gemaakt.

 

7. Opzegging

7.1

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

7.2

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft FokBros.nl recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FokBros.nl zijn toe te rekenen.

7.3

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FokBros.nl, zal FokBros.nl in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

7.4

Indien er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn of het gevolg zijn van overmacht, zullen de extra kosten die de overdracht van de werkzaamheden voor FokBros.nl met zich meebrengt aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

8. Incassokosten

8.1

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag.

8.2

Indien FokBros.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Dit op voorhand in overleg met de opdrachtgever. (zie 3.7)

9. Aansprakelijkheid

9.1

Mocht FokBros.nl aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2

Als het uitgevoerde werk is goedgekeurd door de opdrachtgever is deze aansprakelijk, mits kan worden aangetoond dat door toedoen van FokBros.nl schade is ontstaan.

9.3

In afwijking van hetgeen onder 9.2 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

9.4

Wanneer door FokBros.nl of door FokBros.nl ingeschakelde derden voor een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, kan FokBros.nl nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of op deze locatie.

9.5

Mocht FokBros.nl aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en ook alleen op de werkzaamheden die aantoonbaar door FokBros.nl zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeraar van FokBros.nl uitkeert.

9.6

FokBros.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

9.7

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FokBros.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FokBros.nl toegerekend kunnen worden - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.8

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FokBros.nl of zijn ondergeschikten.

9.9

FokBros.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in het werk dat getest had moeten worden door de opdrachtgever, waardoor deze fouten vooraf opgemerkt hadden kunnen worden.

9.10

Door de opdrachtgever verstrekt materiaal of software is veilig. FokBros.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door toedoen van verkeerd verstrekt materiaal.

9.11

Indien door FokBros.nl of door FokBros.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, kan FokBros.nl nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van vandalisme, overmacht, vernielzucht of onheil van buitenaf.

9.12

Als er sprake is van opzettelijke schuld of aantoonbare nalatigheid door FokBros.nl dan gelden bovenstaande voorwaarden niet.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1

Alle door FokBros.nl geleverde zaken, daaronder eventueel ook inbegrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van FokBros.nl indien anders overeengekomen met de opdrachtgever.

10.2

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.4

Bij wanprestatie, vertrouwensbreuk of wanbetaling door opdrachtgever vervallen alle eigendomsrechten van het werk aan FokBros.nl.

11. Nazorg en klachten

11.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FokBros.nl. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FokBros.nl in staat is adequaat te reageren.

11.2

Indien een klacht gegrond is, zal FokBros.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1

Indien FokBros.nl aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, moet de opdrachtgever het geleverde retourneren binnen 14 dagen na beëindiging van het betreffende project, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

13. Bruikleen en verzekering

13.1

FokBros.nl heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, zoals een inboedel -en WA-verzekeringen.

13.2

Door FokBros.nl aangeschafte goederen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden worden verzekerd door de opdrachtgever. Bij beschadiging wordt er aanspraak gemaakt op die verzekering, tenzij schade is ontstaan door toedoen van FokBros.nl zelf.

13.3

In bruikleen gegeven spullen door de opdrachtgever zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

14. Overmacht

14.1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FokBros.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor FokBros.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.2

FokBros.nl hoeft geen verplichtingen na te komen wanneer zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, een rechtshandeling of het verkeer.

14.3

FokBros.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FokBros.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichtingen.

 

15. Geschillen

15.1

FokBros.nl heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2

Arbitrage: in geval van geschillen t.a.v. bijvoorbeeld kwaliteitseisen of esthetische kenmerken van een opdracht, wordt in gezamenlijkheid een onafhankelijk arbiter aangesteld wiens oordeel hieromtrent bindend is.

15.3

Indien de partijen het niet eens worden over de gezamenlijke in te schakelen arbiter heeft FokBros.nl het recht het geschil voor te leggen aan de rechter als bedoeld in 15.1.

16. naamsvermelding en reputatie

16.1

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is FokBros.nl te allen tijde gerechtigd om haar merknaam in de tentoonstelling op of bij het werk te (laten) vermelden in overleg met de betreffende kunstenaar of opdrachtgever.

16.2

In eventuele publicaties dient een duidelijke verwijzing naar de rol van FokBros.nl bij de totstandkoming van het werk vermeld te worden, evenals de naam van FokBros.nl duidelijk bij een afbeelding van het werk te worden vermeld in overleg met de kunstenaar of opdrachtgever.

16.3

Opdrachtgever mag nooit activiteiten ondernemen die de goede naam, de reputatie of het imago van FokBros.nl zouden kunnen beschadigen.

 

17. Werkverband derden

17.1

De opdrachtgever gaat zonder dit vooraf met FokBros.nl te overleggen geen werkverband aan met door FokBros.nl ingehuurde derden binnen 12 maanden na een afgerond project waarin deze personen hebben geparticipeerd

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Amsterdam, 15 maart 2015